Audyt oprogramowania, audyt informatyczny, polityki bezpieczeństwa - CompNet - Strona główna
Strona główna    -     Mapa strony     -     Kontakt     -     Regulamin

 

Klauzula informacyjna: Rekrutacja

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CompNet Sp. z o.o. (Dawniej: CompNet Sebastian Strzech)
ul. Leszczynowa 33A 62-500 Konin tel. 63 240 65 32, adres e-mail: biuro@comp-net.pl.

2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD) ogłoszonego na stronie internetowej www.comp-net.pl oraz portalach specjalistycznych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4) Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat liczony od dnia wpływu aplikacji do CompNet Sp. z o. o.

7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

8) Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych. Ma zastosowanie jedynie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, lub umowy, której jest stroną.

9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:

a. obowiązkowe w zakresie następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – co wynika
z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty w procesie rekrutacji.

b. dobrowolne w zakresie innych danych podanych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie
np. zainteresowania, dodatkowe kwalifikacje, ukończone kursy, adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie itp.

11) Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku podania większej ilości danych osobowych niż to wynika Kodeksu Pracy proszę o dodanie na dole klauzuli:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
w procesie rekrutacji na stanowisko Inspektora Ochrony Danych ogłoszonym na stronie internetowej www.comp-net.pl oraz portalach specjalistycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach
w zakresie przetwarzania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.