Audyt oprogramowania, audyt informatyczny, polityki bezpieczeństwa - CompNet - Strona główna
Strona główna    -     Mapa strony     -     Kontakt     -     Regulamin

 

Regulamin serwisu www.comp-net.pl

 

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się Portalem internetowym, którego właścicielem jest firma CompNet Sebastian Strzech z siedzibą w Koninie, ul. Wiśniowa 12.

§2

1. Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:
1.1 Portal - serwis internetowy www.comp-net.pl
1.1. Formularz Rejestracyjny - ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji.
1.2. Hasło - ciąg znaków, który użytkownik może dowolnie modyfikować.
1.3. Login - identyfikator Użytkownika ustalany indywidualnie podczas procesu rejestracji.
1.4. Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie loginu i hasła.
1.5. COMPNET - właściciel Portalu www.comp-net.pl
1.6. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu.
1.7. Użytkownik Zarejestrowany - użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z COMPNET posiadający dostęp do szerszej zawartości serwisu.
1.8. Profil Użytkownika - standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.

§3

1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne a Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§4

1. Korzystanie z niektórych zasobów portalu wymaga logowania.

§5

1. Rejestracja Użytkownika obejmuje:
1.1. Zaakceptowanie warunków Regulaminu.
1.2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.
1.3. Przesłanie go do COMPNET.
1.4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu po zakończeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się.
1.5. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować dane zawarte w Profilu Użytkownika.

§6

1. Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§7

1. COMPNET zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika.
2. Odmowa zarejestrowania użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Portalu, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.

§8

1. COMPNET zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
2. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez COMPNET wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z COMPNET w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.

§9

1. Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników portalu, wysyłając maila na adres biuro@comp-net.pl o treści: "Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników Portalu. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne."

§10

Korzystając z Portalu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§11

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Portalu będą udostępnione na stronach Portalu i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
2. Użytkownik powninien informować COMPNET o zmianach danych przekazanych COMPNET w trakcie rejestracji.

§12

1. Informacje zawarte w Portalu mają charakter ogólny. COMPNET nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Portalu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
2. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Portalem. COMPNET nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

§13

1. COMPNET zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Portalu.
2. COMPNET uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Portalu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników.

§14

1. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Portalu nie stanowią oficjalnej wykładni prawa ani oficjalnego stanowiska COMPNET.
2. Informacje zawarte w Portalu nie stanowią reklamy żadnego z wymienionych w nim elementów.

§15

1. COMPNET nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Portalu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą COMPNET w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
2. COMPNET nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.

§16

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Portalu informacji własnych.

§17

1. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące w Portalu podlegają ochronie.
2. O ile nie zaznaczono inaczej, Portal oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody COMPNET i jedynie we wskazanym zakresie.

§18

1. Przesyłanie do COMPNET Zgłoszenia Rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych.

§19

1. Zebrane dane osobowe są administrowane przez COMPNET lub podmiot działający na rzecz COMPNET i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.
2. Przekazane dane będą wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych COMPNET.

§20

1. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania.

§21

1. COMPNET nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
2. COMPNET nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od COMPNET, może on czasowo ograniczyć dostęp do Portalu przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku COMPNET nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.

§22

1. Zarejestrowani Użytkownicy Portalu wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

§23

1. COMPNET zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
2. COMPNET zastrzega sobie prawo do usunięcia użytkownika bez podania przyczyny usunięcia.

§24

1. Usunięcie Użytkownika powoduje zablokowanie dostępu użytkownika do serwisu, za wyjątkiem części ogólnodostępnych.

§25

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez COMPNET będą zamieszczane w Portalu.
2. Zmiany do Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Portalu.

§26

1. Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody COMPNET.

§27

1. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§28

1. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Portalu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby COMPNET.

§29

Obowiązek Informacyjny

Klienci

Zgodnie z art. 24 i 25 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż:

  • Pani/Pana dane osobowe mogą być  przetwarzane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Administratora Danych;
  • Dane mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, statystycznych, wykonywania usług;
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CompNet Sebastian Strzech z siedzibą ul. Leszczynowa 33a, 62-500 Konin;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia;
  • Dane mogą być udostępniane tylko podmiotą upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
  • Dane zbierane są z ogólnodostępnych strony, podczas zbierania ankiet lub kontaktu indywidualnego;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 

 
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.